Zorgplicht banken: borgtocht

19 juni 2019

We kunnen niet zonder banken. Dat geeft banken een bijzondere positie, maar ook een bijzondere zorgplicht tegenover haar klanten. De banken zullen hun klanten, die meestal weinig kennis hebben van de kansen en risico’s van bankproducten, adequaat en proactief moeten informeren en adviseren. Doen ze dat niet, dan kan het zo maar zijn dat de bank opdraait voor de schade die haar klant leidt, omdat zij een overeenkomst met bank is aangegaan, waarvan zij de risico’s niet (voldoende) heeft kunnen overzien en daarover onvoldoende is voorgelicht.

Iedereen kent wel grote zaken, zoals de Dexia-zaken met betrekking tot aandelenlease. Ook bekend zijn de koopsompolissen, die op grote schaal door DSB Bank werden verkocht. Meer recent is de problematiek rondom de derivaten (renteswaps), dat bijvoorbeeld bijna tot het faillissement van woningcorporatie Vestia leidde. En laten we vooral de crisis niet vergeten die begon met de val van een bank, Lehman Brothers.

Borgtocht

Ook op kleinere schaal zijn banken met succes aangesproken, bijvoorbeeld voor schade uit beleggingen, ongebruikelijke transacties op bankrekeningen bij zgn. piramidespellen of bij advisering over de aard van de financiering. Niet onbelangrijk, ook bij het aangaan van een borgtocht heeft de bank een bijzondere zorgplicht.

Borgtocht: veel ondernemers hebben er mee te maken. Banken vragen bij bedrijfsfinancieringen, zeker in het midden- en kleinbedrijf, meestal ook een borgstelling van de aandeelhouders/bestuurders. Borgstelling betekent in deze situaties dat de ondernemer zich garant stelt voor de betaling van de schuld van de onderneming aan de bank. In veel gevallen wordt daarnaast ook nog een (tweede) hypotheek gevestigd op de woning als extra zekerheid voor de terugbetaling. Zolang de onderneming goed draait, is er niets aan de hand. Maar zodra de onderneming in zwaar weer terecht komt, of zelfs failliet gaat, moet gekeken worden wat de bank wel en wat de bank niet heeft verteld bij het aangaan van de borgtocht. De gevolgen kunnen voor de persoon die zich borg gesteld heeft namelijk nogal verstrekkend zijn. In ergste geval zal het nodig zijn om de woning te verkopen.

Kunt u onder de verplichting tot betaling uitkomen?

Om onder de verplichting tot betaling uit te komen, zal er met succes een beroep op de zogenaamde dwaling gedaan moeten worden. Dwaling betekent dat de borgstelling niet was aangegaan als de bank de persoon die zich borg gesteld heeft voldoende had voorgelicht over de risico’s van de borgstelling. Wat is dan voldoende voorgelicht?

De bank zal bij de voorlichting rekening moeten houden met de kennis, ervaring en hoedanigheid van de persoon van de borg en alle overige omstandigheden van het geval. Dat is onder andere de wijze waarop de borgstelling tot stand is gekomen. In neutrale gevallen, komt de bank er niet mee weg door alleen te verwijzen naar het feit dat de borg door de ondertekening van de overeenkomst van borgtocht verklaart dat hij zich realiseert dat hij in geval van niet nakoming door de onderneming zou kunnen worden aangesproken door de bank. De bank zal, bij voorkeur in een persoonlijk gesprek, de borg moeten wijzen op de risico’s van de borgstelling en bij voorkeur dit ook schriftelijk vastleggen. Niet onbelangrijk, dat geldt ook als de onderneming ten tijde van de borgstelling een gezonde en winstgevende onderneming is en het risico om aangesproken te worden uit hoofde van de borgtocht op dat moment klein is.

Wat als de bank de borg met succes tot betaling mag aanspreken?

Als de bank de borg mag aanspreken, is de bank dan verplicht om eerst de door de onderneming zelf gestelde zekerheden, zoals pandrechten, uit te winnen om de schuld betaald te krijgen? Die verplichting is er niet. De bank mag direct de borg aanspreken. Maar de bank kan wel in strijd met de redelijkheid en billijkheid handelen als zij niet eerst de andere zekerheden probeert uit te winnen. Of dat zo is, zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld.

Toestemming echtgenoot?

Verder is het vaak zo dat de bank bij het aangaan van de overeenkomst van borgtocht de toestemming van de echtgenoot van de borg moet vragen en krijgen. In de regel hoeft dat echter niet als de borgstelling plaatsvindt bij het verkrijgen van een normale bedrijfsfinanciering.

Tot slot

Mocht u te maken hebben of krijgen met een bank die u aanspreekt uit hoofde van een borgstelling en heeft u daar vragen over of zelfs het idee dat u ten onrechte wordt aangesproken, neemt u dan contact op met mr. N.J. Damstra.