Ontslag na 2 jaar ziekte

Zoals u zult weten bent u als werkgever, ingeval van ziekte van een van uw medewerkers, verplicht om de eerste 2 jaar het loon door te betalen. Zowel u als werkgever als uw zieke medewerker dienen zich gedurende deze twee jaar voor re-integratie in te spannen. Maar wat als die 2 jaar om zijn?

Over het algemeen hoeft u na verloop van 2 jaar ziekte geen salaris meer aan de medewerker te betalen. Na 2 jaar kan mogelijk een WIA-uitkering worden aangevraagd. Ook vervalt na 2 jaar het opzegverbod tijdens ziekte en kan (onder bepaalde voorwaarden) een ontslagvergunning worden aangevraagd via UWV. Als u een ontslagaanvraag indient bij UWV, dan moet u de langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen onderbouwen. UWV beoordeelt dan of van de volgende omstandigheden sprake is:

  • De werknemer kan door een ziekte of handicap zijn werk niet meer doen. 
  • De werknemer kan binnen 26 weken niet herstellen om zijn werk weer te kunnen doen. 
  • De werknemer kan binnen 26 weken zijn werk niet in aangepaste vorm doen. 
  • De werknemer kan binnen 26 weken niet worden herplaatst in een andere passende functie. Ook niet met behulp van scholing.

Indien naar het oordeel van UWV aan deze 4 vereisten wordt voldaan, zal een ontslagvergunning worden afgegeven. Als u met uw medewerker van mening verschilt over zijn herstelkansen binnen 26 weken, dan zal het UWV dit nader onderzoeken. Een deskundige van het UWV zal dan een prognose over de herstelkansen geven. Ook kan deze deskundige een advies geven over de (on)mogelijkheden voor uw medewerker om andere passende werkzaamheden binnen de onderneming te gaan uitvoeren. Als het UWV de gevraagde ontslagvergunning afgeeft, mag u de arbeidsovereenkomst opzeggen.

Als u advies en/of bijstand wenst over (de mogelijkheid van) ontslag na 2 jaar ziekte, kunt u gerust contact met ons opnemen. Vanzelfsprekend zijn wij ook te benaderen voor andere, vaak vervelende, situaties die zich bij ziekte en re-integratie van uw medewerkers kunnen voordoen.