Hoe ontsla ik personeel met een vast contract?

Hoewel de naam anders doet vermoeden, zit u niet voor altijd aan uw personeel vast. Om personeel met een vast contract (arbeidsovereenkomst voor onbetaalde tijd) te kunnen ontslaan heeft u wel medewerking nodig van de werknemer, of toestemming van het UWV of de kantonrechter.

Vaststellingsovereenkomst

Voordat u een procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst start, wilt u wellicht proberen om samen met uw werknemer afspraken te maken over het einde van het dienstverband. Het is ook mogelijk om naast een formele procedure een gesprek of onderhandeling te starten. Het resultaat van die onderhandelingen wordt doorgaans vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Omdat de inhoud van die afspraken per situatie verschillend kan zijn, denken we graag met u mee in een concrete situatie. Op die manier kunnen we samen zorgen voor een voor u zo gunstig mogelijke regeling en voor een duidelijke vastlegging van de gemaakte afspraken.

Mocht u er samen met uw medewerker niet uit kunnen of willen komen, dan is de te volgen ontslagroute afhankelijk van de grond waarop u de overeenkomst wilt beëindigen.

UWV procedure

Het UWV toetst uw ontslagaanvraag in geval van:

  • Langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar)
  • Bedrijfseconomische omstandigheden.

Bij bedrijfseconomische omstandigheden dient u aan de hand van financiële stukken te onderbouwen dat er een noodzaak bestaat voor het ontslag. Bovendien wil het UWV kunnen zien dat u de juiste werknemer(s) voordraagt voor ontslag (afspiegelingsbeginsel) en dat er binnen uw organisatie geen herplaatsingsmogelijkheden zijn. Na ontvangst van uw aanvraag en verweer van de werknemer zal het UWV binnen enkele weken een beslissing nemen. U kunt de arbeidsovereenkomst niet opzeggen als er sprake is van een opzegverbod.

Een correct ingevulde en goed onderbouwde ontslag aanvraag verhoogt de kans op toewijzing van uw verzoek. Als u hierover advies of overleg wenst, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring met zowel individuele aanvragen als grote reorganisaties en helpen u graag bij het succesvol doorlopen van de UWV-procedure.

Ontbindingsprocedure

De kantonrechter oordeelt over beëindiging van de arbeidsovereenkomst in kwesties over bijvoorbeeld disfunctioneren, veelvuldig ziekteverzuim, verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsrelatie. Er moet sprake zijn van 1 van de 6 in de wet opgenoemde redelijke gronden, wil een ontbindingsverzoek door de kantonrechter worden toegewezen. De kantonrechter toetst of er inderdaad sprake is van een redelijke grond en ook of herplaatsing binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, mogelijk is. Het is dan ook van groot belang dat het verzoekschrift goed is opgesteld en dat u de juiste informatie aan de rechter voorlegt. Wij staan u in deze procedure graag terzijde. Twijfelt u over de mogelijkheden van een ontbindingsprocedure, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen met u bezien of uw kwestie geschikt is voor een ontbindingsprocedure.