Is de transitievergoeding verplicht bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst?

Sinds 1 juli 2015 is de vroegere ‘kantonrechtersformule’, die niet in de wet stond, vervangen door de wettelijke transitievergoeding. Daarmee is veel meer duidelijkheid gekomen over het bedrag dat een werknemer bij ontslag van zijn werkgever mee zal moeten krijgen. 

Kort gezegd bouwt een werknemer over de laatste 10 jaar dat hij werkzaam is geweest 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar op aan ontslagvergoeding, en over de daaraan voorafgaande jaren 1/2 maandsalaris per jaar. Voor medewerkers boven de 50 geldt een iets andere weging. De transitievergoeding is gemaximeerd tot een bedrag van € 76.000,-. Bovendien is de transitievergoeding pas verschuldigd bij dienstverbanden die 2 jaar of langer hebben geduurd.

Natuurlijk gelden er ook voor wat betreft de reden van het ontslag uitzonderingen voor het verschuldigd zijn van een transitievergoeding. Er hoeft geen transitievergoeding te worden betaald bij een beëindiging op initiatief van de werknemer zelf, bij ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van werknemer en bij faillissement.

Betekent dit nu dat altijd als het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de werkgever heeft gelegen een transitievergoeding betaald moet worden? Ook bijvoorbeeld in het geval de werkgever met de werknemer een vaststellingsovereenkomst sluit? Hoewel dit in de wet niet wordt genoemd, kun je je afvragen of er ook in dat geval recht op transitievergoeding bestaat. Over deze vraag heeft onlangs, op 11 december 2015, de kantonrechter te Utrecht zich gebogen. De uitspraak is verhelderend en vatten wij graag even voor u samen.

Aanleiding

Na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst waarbij geen transitievergoeding aan werknemer wordt toegekend en de werkgever bovendien geen melding maakt van de wettelijke betaling ten aanzien van de transitievergoeding, wendt de werknemer zich tot de kantonrechter. De werknemer vindt dat de werkgever alsnog een transitievergoeding moet betalen, omdat in de vaststellingsovereenkomst staat dat het ‘initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst’ bij werkgever heeft gelegen. Ook vindt de werknemer dat de werkgever als ‘goed werkgever’ verplicht was hem te wijzen op de wettelijke regeling ten aanzien van de transitievergoeding.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter geeft de werknemer op beide punten ongelijk. De kantonrechter brengt een belangrijk verschil aan tussen een vaststellingsovereenkomst en een ontbinding of opzegging via de kantonrechter of UWV. In geval van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst zijn partijen vrij omtrent de afspraken die zij maken over het al dan niet betalen van een transitievergoeding, ook al staat daarin opgenomen dat het initiatief tot beëindiging bij de werkgever heeft gelegen. Alleen in geval van ontbinding of opzegging door de werkgever geldt de wettelijke transitievergoeding.

Hieruit volgt dat er volgens de kantonrechter ook geen verplichting bestaat om een werknemer op de wettelijke regeling omtrent een transitievergoeding te wijzen.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Als u na lezing hiervan denkt dat u gemakkelijk met uw werknemers tot een vaststellingsovereenkomst kunt komen zonder een (transitie)vergoeding af te spreken, moeten wij u die illusie enigszins ontnemen. Het feit dat het kan wil niet zeggen dat een werknemer snel zal instemmen met een vaststellingsovereenkomst als er geen vergoeding wordt betaald.

Werknemers laten zich vaak goed informeren voordat zij tekenen. Bovendien geldt onder de nieuwe wetgeving ook het recht voor de werknemer om binnen 14 dagen na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst, de overeenkomst te ontbinden. Dit zal de werknemer waarschijnlijk doen als hij er binnen deze termijn van op de hoogte komt dat hij aanspraak had kunnen maken op een transitievergoeding. Er is dan in het geheel geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, zodat het dienstverband voortduurt.

Dit alles neemt niet weg dat er situaties denkbaar zijn dat u van mening bent dat eigenlijk geen transitievergoeding zou moeten worden betaald (denk aan situaties waarbij een ontslag op staande voet net niet aan de orde is, of het initiatief tot beëindiging van beide partijen uitgaat). In die situaties zou u kunnen proberen of u met een werknemer tot een vaststellingsovereenkomst kunt komen waarbij geen vergoeding wordt betaald. U bent daarbij niet verplicht uw werknemer te wijzen op de wettelijke regeling omtrent de transitievergoeding. Wel moet u er rekening mee houden dat een werknemer nog binnen 2 weken na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst op zijn beslissing terug kan komen.

Tenslotte geldt natuurlijk dat er tot nog toe slechts 1 kantonrechter is geweest die zich over deze vraag heeft gebogen. Bij de feiten in deze zaak vond de kantonrechter van belang dat tijdens de zitting bleek dat de werknemer zelf al enige tijd het voornemen had om het dienstverband te beëindigen en voor zichzelf te beginnen. Het initiatief tot beëindiging had daarmee (ook) bij werknemer gelegen. Niet uitgesloten is dat een andere kantonrechter bij een enigszins ander feitencomplex tot een andere afweging zal komen.

Hebt u behoefte aan begeleiding en/of advies bij beëindigingstrajecten of ontslag, dan kunt u altijd bij ons terecht.

Bron:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:8803