Het “slapende” dienstverband – keep on dreaming?

Waarschijnlijk heeft u in de media het één en ander voorbij horen komen over de zogenaamde ‘slapende dienstverbanden’. Wellicht heeft u zelf werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn en niet meer re-integreren of werken.

Op grond van de wet heeft die werknemer bij
beëindiging van het dienstverband op initiatief van werkgever ook recht op de
wettelijke transitievergoeding. Veel werkgevers vinden dat onrechtvaardig en
houden om die reden het dienstverband “slapend”. Dit houdt in dat de arbeidsovereenkomst
niet wordt opgezegd zodat geen transitievergoeding betaald hoeft te worden.
Wettelijk gezien is het slapend houden van de arbeidsovereenkomst mogelijk en
de rode draad in de rechtspraak tot nu toe was dat er geen ontslagplicht op de
werkgever rust. Vanuit die gedachte zijn de afgelopen jaren tal van
dienstverbanden slapend gehouden.

Compensatieregeling

Inmiddels heeft de wetgever aanvullende
maatregelen getroffen. Op 1 april 2020 zal de Wet Compensatie
Transitievergoeding in werking treden. Deze wet neemt de financiële reden voor
het slapend houden van het dienstverband weg door de werkgever te compenseren
voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige
arbeidsongeschiktheid. De wet wordt ook van toepassing op arbeidsovereenkomsten
die al eerder zijn beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, voor
zover dit gebeurde na 1 juli 2015. De vraag is of werkgevers door deze
compensatie nog steeds voldoende belang hebben bij het slapend houden van de
arbeidsovereenkomst, of dat door de compensatieregeling een ontslagplicht kan
ontstaan.

Onlangs heeft de Advocaat-Generaal in een
belangrijk advies aan de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever in beginsel
verplicht is om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer het
slapend dienstverband te beëindigen onder betaling van de transitievergoeding,
tenzij de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft bij het in stand houden van
de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld als er reële re-integratiemogelijkheden
zijn. De Hoge Raad komt naar aanleiding van dit advies binnenkort met een
eindoordeel over deze vraag.

In de
praktijk

Dit roept bij werkgevers de vraag op of zij
nu alsnog dienen over te gaan tot ontslag van deze werknemers en zo ja, waar
zij dan verstandig aan doen. De geïntroduceerde compensatieregeling,
ontwikkelingen in de rechtspraak en berichten in de media maken dat er
momenteel veel slapende dienstverbanden ‘wakker’ worden geschud. Omdat veel
vragen die daarbij opdoemen zich niet zomaar laten beantwoorden, is deskundige
bijstand verstandig. Om gebruik te kunnen maken van de Compensatieregeling
dient u aan diverse voorwaarden te voldoen. Daarom is het voor u als werkgever
onder meer belangrijk eventuele beëindigingsafspraken op de juiste manier vast
te leggen.

Onze arbeidsrecht advocaten denken hierin
graag praktisch met u mee. Zowel over de vraag of een slapend dienstverband
beëindigd dient te worden, alsook over de wijze waarop.  Vanzelfsprekend helpen we u ook graag met de
vastlegging van afspraken en het compensatieverzoek. Ook met vragen over reeds
afgeronde beëindigingstrajecten die mogelijk nog in aanmerking kunnen komen
voor compensatie kunt u bij ons terecht.

Neem vrijblijvend contact op met onze
arbeidsrecht advocaten: Lot Hirdes, Hanneke Hamelink en Joanne Wesselo.