Het “slapende” dienstverband – keep on dreaming?

Waarschijnlijk heeft u in de media het één en ander voorbij horen komen over de zogenaamde ‘slapende dienstverbanden’. Wellicht heeft u zelf werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn en niet meer re-integreren of werken.

Op grond van de wet heeft die werknemer bij beëindiging van het dienstverband op initiatief van werkgever ook recht op de wettelijke transitievergoeding. Veel werkgevers vinden dat onrechtvaardig en houden om die reden het dienstverband “slapend”. Dit houdt in dat de arbeidsovereenkomst niet wordt opgezegd zodat geen transitievergoeding betaald hoeft te worden. Wettelijk gezien is het slapend houden van de arbeidsovereenkomst mogelijk en de rode draad in de rechtspraak tot nu toe was dat er geen ontslagplicht op de werkgever rust. Vanuit die gedachte zijn de afgelopen jaren tal van dienstverbanden slapend gehouden.

Compensatieregeling

Inmiddels heeft de wetgever aanvullende maatregelen getroffen. Op 1 april 2020 zal de Wet Compensatie Transitievergoeding in werking treden. Deze wet neemt de financiële reden voor het slapend houden van het dienstverband weg door de werkgever te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De wet wordt ook van toepassing op arbeidsovereenkomsten die al eerder zijn beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, voor zover dit gebeurde na 1 juli 2015. De vraag is of werkgevers door deze compensatie nog steeds voldoende belang hebben bij het slapend houden van de arbeidsovereenkomst, of dat door de compensatieregeling een ontslagplicht kan ontstaan.

Onlangs heeft de Advocaat-Generaal in een belangrijk advies aan de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever in beginsel verplicht is om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer het slapend dienstverband te beëindigen onder betaling van de transitievergoeding, tenzij de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft bij het in stand houden van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld als er reële re-integratiemogelijkheden zijn. De Hoge Raad komt naar aanleiding van dit advies binnenkort met een eindoordeel over deze vraag.

In de praktijk

Dit roept bij werkgevers de vraag op of zij nu alsnog dienen over te gaan tot ontslag van deze werknemers en zo ja, waar zij dan verstandig aan doen. De geïntroduceerde compensatieregeling, ontwikkelingen in de rechtspraak en berichten in de media maken dat er momenteel veel slapende dienstverbanden ‘wakker’ worden geschud. Omdat veel vragen die daarbij opdoemen zich niet zomaar laten beantwoorden, is deskundige bijstand verstandig. Om gebruik te kunnen maken van de Compensatieregeling dient u aan diverse voorwaarden te voldoen. Daarom is het voor u als werkgever onder meer belangrijk eventuele beëindigingsafspraken op de juiste manier vast te leggen.

Onze arbeidsrecht advocaten denken hierin graag praktisch met u mee. Zowel over de vraag of een slapend dienstverband beëindigd dient te worden, alsook over de wijze waarop.  Vanzelfsprekend helpen we u ook graag met de vastlegging van afspraken en het compensatieverzoek. Ook met vragen over reeds afgeronde beëindigingstrajecten die mogelijk nog in aanmerking kunnen komen voor compensatie kunt u bij ons terecht.

Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht advocaten: Lot Hirdes, Hanneke Hamelink en Joanne Wesselo.