Adoptie

Indien u (alleen of gezamenlijk) een kind wilt adopteren dient er een adoptieverzoek te worden ingediend bij de rechtbank. Dit kan alleen door een advocaat. Wij informeren, adviseren en begeleiden u in de adoptieprocedure.

Voorwaarden voor adoptie

Er zijn een aantal voorwaarden voor adoptie:

  •  Het kind dat u wenst te adopteren moet minderjarig zijn. Wanneer het kind ouder is dan 12 jaar moet blijken dat het kind geen bezwaren heeft.
  •  U mag niet de grootouder zijn van het kind.
  •  Er moet een leeftijdsverschil zijn van achttien jaar tussen u en het kind.
  •  U ( of samen met uw partner) dient het kind tenminste een jaar hebben verzorgd en opgevoed. Deze voorwaarde geldt niet in het geval het kind wordt geboren binnen de relatie van de moeder met een partner van hetzelfde geslacht.
  •  De ouders moeten het verzoek niet tegenspreken. In een aantal situaties geldt deze voorwaarde niet.
  •  De moeder van het kind moet, indien zij minderjarig is, de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. 
  •  De ouders dienen niet langer het gezag uit te oefenen over het kind. Indien echter de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van de ouder het kind adopteert, geldt dat deze ouder alleen of samen met voornoemde echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel het gezag heeft.

Een adoptieverzoek wordt alleen toegewezen wanneer dit in het belang van het kind is en het kind van zijn ouder(s) in die hoedanigheid niets meer te verwachten heeft.

Het gevolg van de adoptie is dat de adoptie-ouder(s) en het kind in familierechtelijke betrekking tot elkaar komen te staan. De betrekking tussen het kind en de (biologische) ouders en bloedverwanten komt te vervallen, tenzij het gaat om partneradoptie. Het kind krijgt de achternaam van een van de adoptieouders.

Herroeping adoptie

Op verzoek van de geadopteerde kan de adoptie volgens de wet worden herroepen tussen zijn 20e en 22e jaar. Uit de rechtspraak blijkt dat in uitzonderlijke situaties na de leeftijd van 22 jaar het ook mogelijk is om een verzoek tot adoptie in te dienen.

Adoptie kind uit het buitenland

Indien u een kind uit het buitenland adopteert, is de adoptie vaak in het land van herkomst van het kind uitgesproken. In sommige gevallen dient er alsnog een adoptieprocedure te worden gestart in Nederland. Dit hangt ervan af of het kind uit een verdragsstaat komt of dat er sprake is van een sterke of zwakke adoptie.

Bij een sterke adoptie ontstaat tussen de adoptiefouders en het kind een familierechtelijke betrekking en daarmee is de juridische band met de oorspronkelijke ouders verbroken. Bij een zwakke adoptie ontstaat tussen de adoptiefouders en het kind een familierechtelijke betrekking en blijft ook de juridische band tussen het kind en zijn oorspronkelijk ouders in stand.

Indien een sterke adoptie in een verdragsstaat is uitgesproken wordt de adoptie van rechtswege in een andere verdragsstaat erkend. Er hoeft geen aparte adoptieprocedure te worden gestart. Wanneer een zwakke adoptie is uitgesproken in een verdragsstaat dan dient de adoptie in een andere verdragsstaat te worden omgezet in een sterke adoptie. Een verzoek tot omzetting moet door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank.

Als er een adoptie is uitgesproken in een niet-verdragsstaat dient er een adoptieprocedure naar Nederlands recht te worden gestart nu deze adoptie niet in Nederland wordt erkend.

Er dient altijd een adoptieprocedure in Nederland te worden gestart indien u een kind uit het buitenland wilt adopteren indien in het buitenland geen adoptieprocedure heeft plaatsgevonden.