Algemene Voorwaarden

1.

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door ATW Kantoor Zwolle B.V., handelend onder de naam Arslan Ter Wee Advocaten Zwolle en ATW Kantoor Meppel B.V., handelend onder de naam Arslan Ter Wee Advocaten Meppel, en zij worden ieder afzonderlijk in deze voorwaarden als gebruiker aangeduid als “ATW”.

2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan ATW, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht en ook op alle uit die opdracht voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen. Niet alleen ATW, maar ook alle (rechts)personen, zowel zij die op enigerlei wijze aan ATW verbonden zijn, als derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

3.

Een opdracht komt pas tot stand, nadat ATW de opdracht schriftelijk en/of per e-mail heeft aanvaard of anderszins blijkt van overeenstemming tussen ATW en de opdrachtgever over acceptatie door ATW van een opdracht. Bij de aanvaarding kan ATW slechts worden vertegenwoordigd door aan ATW verbonden advocaten of door andere bij ATW werkzame personen krachtens schriftelijke volmacht.

4.

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan ATW te zijn gegeven, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404, artikel 7:407 lid 2 en art. 7:409 BW wordt uitgesloten. Werknemers, vennoten en anderen werkzaam bij of ten behoeve van ATW kunnen niet door de opdrachtgever worden aangesproken.

5.

Indien bij of in verband met de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van ATW leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop door ATW afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat ATW in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Iedere vordering tot vergoeding van schade verjaart na verloop van één jaar en vervalt na verloop van twee jaar na de aanvang van de dag waarop de opdrachtgever met de schade en met ATW als daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

6.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat of geen dekking biedt, dan is iedere aansprakelijkheid van ATW beperkt tot een bedrag van tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de betreffende opdracht met een maximum van € 50.000. De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij opzet of grove schuld van ATW.

7.

Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor ATW aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door ATW afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak maakt, vermeerderd met het eigen risico dat ATW onder die verzekering draagt.

8.

Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, vennoten van ATW, de bestuurders van ATW is uitgesloten. De uitsluiting in de vorige zin geldt ook voor in het verleden aan ATW verbonden werknemers, vennoten en bestuurders van ATW. Ten behoeve van al deze personen gelden deze algemene voorwaarden onverminderd en zij kunnen te allen tijde een beroep doen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.

9.

ATW is bevoegd om in verband met de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. ATW is bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid voor tekortkomingen van derden is uitgesloten.

10.

Indien ATW in verband met de uitvoering van de opdracht wordt aangesproken door een derde, zal de opdrachtgever de in verband daarmee door ATW te maken kosten, de kosten van verweer daaronder begrepen, te betalen boetes en schadevergoeding aan ATW vergoeden, behoudens voor zover ATW aanspraak heeft op vergoeding van deze kosten onder een afgesloten verzekering.

11.

ATW voert de opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden in verband met de verleende opdracht geen rechten ontlenen.

12.

ATW declareert haar werkzaamheden op basis van bestede tijd maal het gebruikelijke of overeengekomen uurtarief (het honorarium), behoudens die gevallen waarin uitdrukkelijk per e-mail of schriftelijk een andere afspraak is gemaakt. Het honorarium wordt verhoogd met 6% kantoorkosten en omzetbelasting. Kantoorkosten zijn een vaste opslag op het uurtarief ter dekking van de algemene kantoorkosten. ATW is gerechtigd het honorarium elk jaar per 1 januari aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.

13.

De kosten (verschotten) die ATW ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals deurwaarderskosten, griffierechten etc.) zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Dat geldt ook voor reiskosten.

14.

Indien in het kader van één opdracht ten behoeve van meerdere opdrachtgevers werkzaamheden worden verricht, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van declaraties.

15.

ATW is gerechtigd een voorschotbetaling te bedingen, bij aanvang van de overeenkomst en daarnaast gedurende de uitvoering van de overeenkomst, indien de aard en ontwikkeling van de zaak daartoe aanleiding geven. Het voorschotbedrag wordt verrekend met de einddeclaratie. Het verschuldigde voorschot is geen indicatie van de totale kosten van de behandeling van het dossier.

16.

Tenzij anders overeengekomen, dienen declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. In dat geval is over het niet betaalde gedeelte van de declaratie inclusief btw een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de vervaldatum. Als ATW invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met de invordering verband houden voor rekening van de opdrachtgever, met een minimum van 7% van de opstaande declaraties inclusief btw. ATW is bevoegd om in geval van verzuim de uitvoering van de opdracht op te schorten of te beëindigen.

17.

ATW maakt gebruik van een klachtenregeling die op elke overeenkomst van toepassing is. Op de website van ATW (www.atwadvocaten.nl/klachtenregeling/) staat die klachtenregeling vermeld waarbij is aangegeven hoe een klacht kan worden ingediend en wordt behandeld.

18.

ATW is op grond van de geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht om de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder de opdrachtgever hierover te informeren.

19.

ATW is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring die is te vinden op www.atwadvocaten.nl/privacybeleid-en-cookiewet.

20.

Op de rechtsverhouding tussen ATW en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zwolle.

21.

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud en/of strekking bindend.

Zwolle/Meppel, 1 oktober 2018