Neem contact op

Direct contact bel  038 46 00 111
Nieuwsbericht: Inloopspreekuur arbeidsrecht en ontslag

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Arslan & Ter Wee advocaten gevestigd te Zwolle.

Artikel 1.

Arslan & Ter Wee advocaten (hierna: "ATW") is een maatschap van besloten (praktijk)vennootschappen. Deze vennootschappen voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Op de website van ATW (www.atwadvocaten.nl/over-ons/) treft u aan hoe de maatschap is samengesteld.

Artikel 2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht - waaronder een vervolgopdracht of aangepaste of aanvullende opdracht - die aan ATW wordt gegeven, en/of op alle uit die opdracht voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van de praktijkvennootschappen, alle advocaten en/of anderen die bij ATW werkzaam zijn (geweest) en ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van de opdracht betrokken is (geweest).

Artikel 3.

Een overeenkomst tussen een opdrachtgever/relatie en ATW komt niet eerder tot stand, dan nadat de opdracht door ATW schriftelijk en/of per e-mail is aanvaard of anderszins blijkt van overeenstemming tussen ATW en de cliënt over acceptatie door ATW van een opdracht . Alle opdrachten van een opdrachtgever/relatie (hierna: 'cliënt(en)') worden aangemerkt als uitsluitend aan ATW verstrekte opdrachten, die worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van ATW. De werking van artikel 7:404, artikel 7:407 lid 2 en art. 7:409 BW wordt uitgesloten. Ook indien een cliënt verlangt dat een bepaalde bij ATW werkzame advocaat de werkzaamheden verricht, geldt die opdracht uitsluitend als aan ATW verstrekt. ATW is verder niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, zoals bijvoorbeeld ingeschakelde koeriers, deurwaarders en anderen. De cliënt vrijwaart ATW tegen alle aanspraken van derden (kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen) die op welke wijze dan ook samenhangen met en/of voortvloeien uit de door ATW voor de cliënt verrichte werkzaamheden. ATW is verder door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 4.

ATW is gerechtigd een voorschotbetaling te bedingen, bij aanvang van de overeenkomst en daarnaast gedurende de uitvoering van de overeenkomst, indien de aard en ontwikkeling van de zaak daartoe aanleiding geven. Het voorschotbedrag wordt verrekend met de einddeclaratie. Het verschuldigde voorschot is geen indicatie van de totale kosten van behandeling van het dossier.

Artikel 5.

ATW declareert haar werkzaamheden op basis van bestede tijd vermenigvuldigd met het gebruikelijke dan wel overeengekomen uurtarief (het honorarium), behoudens die gevallen waarin uitdrukkelijk per mail of schriftelijk een andere afspraak is gemaakt. Het honorarium wordt verhoogd met 6% kantoorkosten en omzetbelasting. Indien kosten van derden worden gemaakt (zoals deurwaarderskosten, griffierechten etc.) worden die aan de cliënt doorbelast, zoals ook geldt voor reiskosten. Indien in het kader van één opdracht ten behoeve van meerdere opdrachtgevers werkzaamheden worden verricht, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van declaraties. ATW is gerechtigd het honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. In ieder geval worden de uurtarieven van ATW jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van de gebruikelijke inflatiecijfers.

Artikel 6.

ATW declareert haar werkzaamheden zoveel mogelijk maandelijks en hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. ATW is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien enige betalingstermijn wordt overschreden. Indien ATW invorderingsmaatregelen neemt, is de debiteur alle daarmee gemoeid gaande kosten verschuldigd waaronder de volledige (integrale) buitengerechtelijke en de volledige gerechtelijke kosten, met een minimum van 7% van het uitstaande bedrag met een minimum van € 500,00. Tevens is een rente verschuldigd over het uitstaande bedrag van 1% per maand. Al het aan ATW verschuldigde dient zoveel mogelijk giraal te worden voldaan.

Artikel 7.

De opdrachtgever stemt ermee in dat ATW digitaal (per mail of anderszins) met hem/haar en/of derden correspondeert, waaronder evenzeer wordt begrepen het digitaal verzenden van (proces)stukken/bijlagen. ATW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en/of omvang dan ook, als gevolg van storingen in de digitale verzending en/of in de ontvangst van correspondentie, (proces)stukken en/of bijlagen.

Artikel 8.

ATW heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke verzekering voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid voor schade is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Mocht om welke reden dan ook de voornoemde verzekering niet tot uitkering overgaan of geen dekking bieden, dan is iedere aansprakelijkheid van ATW beperkt tot een bedrag van tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de betreffende opdracht met een maximum van € 50.000,00. De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij opzet of grove schuld van ATW. Op de website van ATW (www.atwadvocaten.nl/over-ons/) staan gegevens van de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar vermeld.

Artikel 9.

ATW maakt gebruik van een klachtenregeling die op elke overeenkomst van toepassing is. Op de website van ATW (www.atwadvocaten.nl/klachtenregeling/) staat die klachtenregeling vermeld waarbij is aangegeven hoe een klacht kan worden ingediend en wordt behandeld.

Artikel 10.

Op de rechtsverhouding tussen ATW en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is uitsluitend de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle bevoegd.

Zwolle

Gespecialiseerde advocaten in ondernemingsrecht, familierecht, arbeidsrecht, letselschade, echtscheiding, erfrecht, huurrecht, vastgoed en contractenrecht.

Burgemeester van Roijensingel 1
8011 CS Zwolle

Meppel

Gespecialiseerde advocaten in familierecht, arbeidsrecht, letselschade, erfrecht, ondernemingsrecht, insolventie en huurrecht.

Parallelweg 1 a
7941 HH Meppel

Over ons

Kwaliteit en passie voor het vak staan bij ons centraal, naast directe toepasbaarheid van onze adviezen. 

Juridisch advies vraagt om een persoonlijke aanpak. Korte lijnen, betrokkenheid, 100% aandacht voor uw zaak.

 

Arslan & Ter Wee advocaten: gespecialiseerd én veelzijdig.