Maakt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en de BV een statutenwijziging noodzakelijk?

23 april 2021

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (hierna: WBTR) in werking. Deze wet regelt dat voor de taken en verantwoordelijkheden van de bestuurders en commissarissen van besloten en naamloze vennootschappen, stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen straks dezelfde regels gaan gelden. Een van de onderwerpen waar de WBTR verandering in brengt is die van ontstentenis of belet. In deze bijdrage wordt ingezoomd wat dit voor het bestuur van de BV betekent. Om hiervan een goed beeld te krijgen, staan we eerst stil bij de vraag wanneer sprake is van ontstentenis of belet. Hierna zal besproken worden wat er door de WBTR verandert voor de BV en of het nodig is om uw statuten te wijzigen.

Ontstentenis of belet

In een regeling met betrekking tot ontstentenis of belet wordt opgeschreven wie de aangewezen persoon is om in zo’n situatie de vennootschap te besturen of het toezicht uit te oefenen. Maar wat is nu precies ontstentenis of belet? Bij ontstentenis moet gedacht worden aan de situatie dat de bestuurder feitelijk stopt met besturen vanwege bijvoorbeeld overlijden, het staken van zijn functie of ontslag. Er ontstaat in dat geval een vacature voor die posities die nog niet is ingevuld.

Minder duidelijk is wanneer er sprake is van belet. Het gaat er in zo’n situatie om dat de bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen vanwege bijvoorbeeld een schorsing, langdurige ziekte of een (lang) verblijf in het buitenland. Juist omdat het onduidelijk kan zijn of sprake is van het tijdelijk niet kunnen uitoefenen van de functie (en dus belet), heeft de wetgever het mogelijk gemaakt om in de statuten te bepalen wanneer daarvan sprake is. Het is verstandig om dit ook te doen, om eventuele onduidelijkheid of discussie zo goed mogelijk te voorkomen. De statutaire regeling met betrekking tot belet kan ook gebruikt worden om te regelen dat een of meer bestuurders vanwege een tegenstrijdig belang niet mogen deelnemen aan de besluitvorming en om die reden vervangen moeten worden.

De nieuwe regeling

De huidige wettekst is niet helemaal duidelijk als het gaat om de vraag of de statutaire regeling onderscheid moet maken tussen de ontstentenis of belet van één persoon of de situatie dat het gaat om het gehele bestuur. De nieuwe wettelijke bepaling moet dit onderscheid duidelijker maken. De BV moet een statutaire bepaling hebben bij ontstentenis of belet van alle bestuurders en de statuten kunnen voorzien in een regeling met betrekking tot ontstentenis of belet van één of enkele bestuurder(s).

Statutenwijziging

De wet treedt per 1 juli 2021 in werking en geldt vanaf die datum direct. Omdat er voor de BV geen overgangsrecht geldt, is het aan te raden om voor die tijd te bekijken of de statuten van de BV in lijn met de WBTR zijn opgesteld. Mocht namelijk blijken dat dit niet zo is en er wordt een besluit genomen in het licht van de ontstentenis- of beletregeling, dan is dat besluit in strijd met de wet genomen en is het besluit in beginsel nietig.

De WTBR brengt zoals gezegd dus ook veranderingen mee voor naamloze vennootschappen, stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Wilt u er zeker van zijn dat uw statuten in overeenstemming zijn met de WTBR, neemt u dan gerust contact met ons op. Onze specialisten kijken graag met u mee.