HR: Care4Care / StiPP (uitleg begrip uitzendwerkgever)

19 juni 2019

Feiten en rechtsvraag

Feiten en rechtsvraag

Care 4 Care (C4C) is een onderneming die zich bezighoudt met het leveren van medisch specialistisch personeel aan onder meer zorginstellingen. StiPP, het bedrijfstakpensioenfonds voor uitzendondernemingen, stelde zich op het standpunt dat C4C onder haar bereik viel en vorderde afdracht van premies. Van belang is dat in het zogenaamde verplichtstellingsbesluit van StiPP staat opgenomen dat deelneming verplicht is voor uitzendondernemingen.

C4C stelde zich op het standpunt dat zij niet onder de werkingssfeer van het pensioenfonds viel omdat zij niet aangemerkt kan worden als uitzendwerkgever. Dit nu zij geen allocatiefunctie heeft (zij houdt zich niet bezig met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod zoals een klassiek uitzendbureau dit doet) en zich voorts niet richt op het bieden van opvang bij “piek & ziek”. Volgens C4C is voor een geslaagd beroep op 7:690 BW noodzakelijk dat sprake is van een werkgever die een allocatiefunctie vervult. Dit standpunt werd alom gedeeld.

Hoge Raad

De Hoge Raad deelt deze opvatting van C4C niet: volgens de Hoge Raad volgt niet uit de tekst van art. 7:690 BW dat een allocatiefunctie is vereist. De Hoge Raad kiest dan ook voor een ruime definitie van het begrip uitzendovereenkomst in de zin van art. 7:690 BW.

Gevolgen voor de praktijk

Vermoedelijk zullen vele vormen van arbeidsrechtelijke driehoeksrelaties onder de reikwijdte van artikel 7:690 BW vallen. De praktijk zal dit moeten uitwijzen.

Voor payrollwerkgevers geldt dat deze arbeidsverhouding mogelijk ook kwalificeert als uitzendovereenkomst met alle voordelen van dien (o.a. pas na een half jaar van toepassing worden van de ketenregeling en mogelijkheid opnemen uitzendbeding in het eerste half jaar). Voor payrollwerknemers is het de vraag of de pensioenopbouw bij StiPP opweegt tegen het (langdurige) gemis van een adequate ontslagbescherming. 

Indien u vragen heeft over de gevolgen van deze uitspraak voor uw onderneming, neemt u dan gerust contact met ons op.

Meppel

Gespecialiseerde advocaten in familierecht, arbeidsrecht, letselschade, erfrecht, ondernemingsrecht, insolventie en huurrecht.

Parallelweg 1 a7941 HH Meppel

Advocatenkantoor Meppel »