Het Optimel-ontslag. Een optimale uitkomst?

19 juni 2019

In zaken over ontslag op staande voet blijkt bij uitstek dat het arbeidsrecht bijzonder hard kan ingrijpen in het dagelijks leven. Een baan, en daarmee zowel het inkomen als iemands dagbesteding, kan van de ene op de andere dag worden beëindigd. Om die reden is het begrijpelijk dat de wet daaraan strenge eisen stelt.

Dringende reden

De wet vereist onder meer dat sprake is van een dringende reden voor het ontslag op staande voet. Die dringende reden wordt in de wet alleen in algemene zin beschreven. In de praktijk blijkt dat er talloze incidenten of redenen voorkomen. Daarbij is altijd de vraag: is deze concrete situatie aan te merken als dringende reden in de zin van de wet? Uit de verschillende rechterlijke uitspraken blijkt dat hierbij alle omstandigheden van de situatie worden meegenomen. In de eerste plaats gaat het natuurlijk om de vraag wat er is gebeurd, maar ook de bedrijfscultuur, voorgeschiedenis, bijzondere afspraken en persoonlijke omstandigheden spelen een rol.

Overtreden van de regels

Zo kon het gebeuren dat een kantinemedewerkster bij een supermarktbedrijf op staande voet werd ontslagen omdat zij volgens de werkgever een pak Optimel had meegenomen. De werkgever wees daarbij op zijn zerotolerance beleid en merkte op dat hij de werkneemster recent nog had gewaarschuwd dat ontslag zou kunnen volgen bij overtreding van deze regels. De werkneemster vond dat het meenemen van 1 pak Optimel, dat bovendien al over de houdbaarheidsdatum was, in deze specifieke situatie niet ernstig genoeg was om ontslag op staande voet te rechtvaardigen.

Standpunten

Kunt u zich vinden in het standpunt van de werkgever? Of bent u het eens met de werkneemster dat het ontslag hier niet in verhouding staat tot het verwijt? Hoewel voor beide standpunten iets te zeggen valt, geeft de rechter de werkgever in dit geval gelijk. Daarbij speelt mee dat de werkgever duidelijk kon maken dat hij groot belang had bij strikte naleving van de huisregels. De rechter oordeelde dat de werkneemster deze regels kende en dat zij – gelet op de eerdere waarschuwing – had kunnen bedenken dat deze overtreding haar ontslag zou kunnen betekenen. De geringe waarde van het product is daarbij van ondergeschikt belang.

Let ook goed op na ontslag op staande voet

Eerder besteedden wij aandacht aan de mogelijkheden na ontslag op staande voet. In dit artikel werd onder meer het belang van de korte procedurele termijnen belicht. Dat geldt niet alleen voor werknemer. Als de werkgever na een ontslag op staande voet de gefixeerde schadevergoeding van werknemer wil ontvangen, dan is het belangrijk in de gaten te houden dat ook voor deze vordering een vervaltermijn geldt. Die termijn bedraagt twee maanden na de einddatum. Let op: deze vervaltermijn geldt ook voor verrekening van de schadevergoeding met bijvoorbeeld de eindafrekening. In dat geval dient de verrekening voor ommekomst van de vervaltermijn aan de werknemer kenbaar te worden gemaakt.

Maatwerk

Uit deze zaak blijkt maar weer dat ontslag op staande voet altijd maatwerk is, waarbij u als ondernemer zelf in hoge mate de regie kunt voeren over de omstandigheden die van belang zijn voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Dan gaat het zowel om de voorgeschiedenis als de afwikkeling van het ontslag. Dat begint bij duidelijke regelgeving en consequente handhaving daarvan. Daarnaast is het zaak de strikte formele regels over ontslag op staande voet juist toe te passen en is snelheid altijd geboden. Om die reden is het aan te bevelen tijdig juridisch advies in te winnen.