Enkele hardnekkige misverstanden over de aanzegging

19 juni 2019

Voor werkgevers bestaat een wettelijke verplichting om bij arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd uiterlijk één maand voor de einddatum aan te zeggen. Over die aanzegverplichting blijken in de praktijk enkele hardnekkige misverstanden of onjuistheden te bestaan. Na het lezen van dit artikel kunt u die naar het rijk der fabelen verwijzen.

Allereerst de basics over het aanzeggen van een contract.

De wet verplicht de werkgever om een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst tijdig te informeren over het al dan niet voortzetten van het dienstverband na de overeengekomen einddatum. Een aanzegging bevat ofwel de mededeling dat verlenging geen optie is, ofwel namens werkgever een voorstel tot verlenging. In dat laatste geval dient de werkgever ook aan te geven onder welke voorwaarden hij de arbeidsovereenkomst wenst te verlengen. Dit aanbod kan de werknemer al dan niet accepteren.

De top 3 van meest voorkomende misverstanden

1. Aanzeggen kan ook mondeling.

De wet vereist een schriftelijke aanzegging. Een mondelinge aanzegging, bijvoorbeeld in een persoonlijk gesprek, is dus niet voldoende. Daarnaast geeft een mondelinge aanzegging ook bewijsproblemen. Ook om die reden verdient het aanbeveling te zorgen voor een schriftelijke aanzegging, met bewijs van ontvangst. Dit kan bijvoorbeeld door aangetekende verzending, of een handtekening van de werknemer voor ontvangst.

2. Aanzeggen kan niet meer in de laatste maand van het dienstverband.

De wet verplicht de werkgever uiterlijk één maand voor de einddatum aan te zeggen. Doet de werkgever dit niet, dan is niet tijdig aangezegd. Dat betekent niet dat er niets meer aan te doen is. De werkgever kan het verzuim nog gedeeltelijk herstellen door alsnog zo snel mogelijk aan te zeggen.

De wet geeft de werknemer recht op een schadevergoeding als de werkgever niet voldoet aan de aanzegplicht. Deze schadevergoeding bedraagt maximaal een maandloon. Als de werkgever te laat aanzegt, dan heeft de werknemer recht op een evenredig deel van de schadevergoeding. Zegt de werkgever bijvoorbeeld twee weken voor de einddatum aan, dan is hij twee weken te laat en heeft de werknemer recht op een schadevergoeding ter hoogte van twee weken salaris. De werknemer heeft tot twee maanden na de einddatum om de vergoeding (zo nodig in rechte) te claimen, daarna vervalt het recht.

3. Niet aangezegd? Dan loopt het dienstverband na de einddatum door.

Dit is niet juist. Zoals gezegd bestaat de sanctie op niet (tijdig) aanzeggen uit een recht op schadevergoeding. Met andere woorden, ook als de werkgever niet aanzegt eindigt de arbeidsovereenkomst op de geplande einddatum. Dit is enkel anders als er na die einddatum wordt doorgewerkt. In dat geval zorgt het feitelijk doorwerken voor een voortzetting van het dienstverband. Om die reden wordt geadviseerd op te letten dat de werknemer op de laatste werkdag daadwerkelijk stopt met werken.

Tips voor uw aanzegbrief

  • Zorg dat u het aanzeggen niet vergeet, bijvoorbeeld door een goede agendering of door de aanzegging al in de arbeidsovereenkomst op te nemen. 
  • Zorg voor bewijs dat de werknemer de aanzegging tijdig heeft ontvangen.
  • Formuleer zorgvuldig. Het betreft een aanzegging, geen opzegging. 
  • De aanzegging is enkel een informatieverplichting die niets verandert aan de status van het lopende contract. Oftewel: het contract eindigt niet door de aanzegging, het eindigt automatisch door ommekomst van de afgesproken termijn. 
  • Indien de aanzegging een aanbod tot verlenging inhoudt, zorg dan voor duidelijke afspraken over de voortzetting voordat de einddatum verstrijkt. Voorkom dat de werknemer na de oorspronkelijke einddatum doorwerkt zonder dat sluitende afspraken zijn gemaakt. Eventuele onduidelijkheid nadien wordt vrijwel altijd in het voordeel van de werknemer uitgelegd. 
  • Als de werknemer het aanbod tot verlenging afwijst, dan is diens afwijzing de reden dat het dienstverband eindigt. Bevestig dit schriftelijk. 
  • Geen verlenging? Zorg dat de werknemer daadwerkelijk stopt met werken op de einddatum. 

Heeft u vragen over de inhoud van uw aanzegbrief? Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden en/of consequenties in een bepaalde situatie? Wij adviseren u graag.