Een eigen huis, een thuiswerkplek onder de zon 

2 juli 2020

Vanwege de coronacrisis is het advies van de overheid om (voorlopig) nog zo veel mogelijk vanuit huis te werken. Voor sommige beroepsgroepen is het echter onmogelijk om thuis te werken, denk aan horeca, ziekenhuis- en winkelpersoneel. Hiertoe zullen werkgever en werknemer met elkaar in overleg moeten treden. Dat het overheidsadvies niet betekent dat een werknemer daaruit een recht op thuiswerken kan putten blijkt uit deze recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland. In deze uitspraak heeft de kantonrechter overwogen dat het zeer algemeen geformuleerde overheidsadvies niet zo ver ingrijpt dat een werknemer hieruit een recht om vanuit huis te werken kan putten.  

Omdat het thuiswerken voor veel werknemers (en werkgevers) goed bevalt is het de verwachting dat deze trend zich ook na de coronamaatregelen door zal zetten. Het wegvallen van reistijd en meer flexibiliteit worden door veel werknemers als positief ervaren. Maar wat is rechtens in de ‘normale situatie’, dus zonder coronamaatregelen? Ook dan geldt dat een werknemer in overleg met de werkgever geheel of gedeeltelijk vanuit huis mag werken.  

Een verzoek daartoe dient schriftelijk aan werkgever te worden gedaan. Een werkgever kan het verzoek om thuis te werken weigeren indien daarvoor een goede reden is. Een goede reden kan bijvoorbeeld zijn dat de beoogde werkplek niet veilig of niet geschikt te maken is, de aard van de werkzaamheden laat thuiswerken niet toe of roostertechnisch is het niet mogelijk om thuis te werken. 

Naast de vele positieve aspecten aan thuiswerken brengt het voor veel werkgevers en werknemers ook nieuwe uitdagingen mee.  Wat zijn de rechten en verplichtingen van zowel werkgevers als werknemers bij thuiswerken? Hoe geeft een werkgever leiding aan thuiswerkende werknemers? En waaraan moet een goede thuiswerkplek voldoen? Deze vragen zullen in dit artikel beantwoord worden. 

De zorgplicht: rechten en verplichtingen 

In de wet is opgenomen dat een werkgever een zorgplicht heeft tegenover de werknemers. Deze zorgplicht vloeit voort uit de Arbeidsomstandighedenwet en deze zorgplicht geldt ook voor werknemers die thuiswerken. Zo is de werkgever verplicht om te zorgen voor een goede en veilige (thuis)werkplek voor werknemer. Dit betekent dat de thuiswerkplek moet zijn ingericht volgens de ergonomische beginselen en dat de werkgever eventuele risico’s verbonden aan het thuiswerken dient te inventariseren en te evalueren. 

De zorgplicht van een werkgever is niet onbegrensd.  

De werkgever organiseert de arbeid zo dat dit geen negatieve invloed heeft op de veiligheid en gezondheid van werknemers “tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd”. Ook een werknemer heeft hier een verantwoordelijkheid. Als een werknemer klachten ervaart is het belangrijk om samen met de werkgever naar een oplossing te zoeken; een werkgever kan immers van een afstand niet zien of een werknemer problemen ervaart. Van een werknemer wordt dus ook een proactieve houding verwacht.  

Tips: 

De belangrijkste uitgangspunten bij thuiswerken zijn vertrouwen en verbondenheid. Het is belangrijk dat een werkgever vertrouwen heeft in de vaardigheden, deskundigheid en betrokkenheid van de werknemer en dat de werkgever dit vertrouwen ook laat blijken. Hiervoor is van belang dat werkgever en werknemer goed communiceren en contact houden met elkaar, zodat de wederzijdse verwachtingen goed gemanaged worden. Deze contactmomenten dragen ook bij aan het gevoel van verbondenheid met de organisatie en met collega’s. Vertrouwen, verwachtingen en verbondenheid zijn key voor het ‘thuiswerken nieuwe style’. 

Tips: 

  • Houd (persoonlijk) contact. 
  • Maak afspraken over de taken en verwachtingen. 
  • Stel een realistisch werkplan op. 

Onze arbeidsrechtadvocaten denken graag met u mee. Neem contact op met Lot Hirdes, Hanneke Hamelink, Joanne Wesselo en Lisette Overveen.