De VAR is verleden tijd, maar hoe nu verder?

19 juni 2019

De kogel is door de kerk, de VAR wordt per 1 mei 2016 afgeschaft. Nadat de Tweede Kamer al in 2015 akkoord ging met afschaffing van de VAR, heeft op 2 februari jl. ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat tot 1 mei 2017 een implementatiefase geldt, zodat de mogelijkheid bestaat tot aanpassing van overeenkomsten aan de nieuwe regelgeving. Dat betekent overigens niet dat tot 1 mei 2017 kan worden gewacht met aanpassing van uw contracten, de VAR komt per 1 mei 2016 definitief te vervallen en een naheffing kan met terugwerkende kracht tot 1 mei 2016 worden opgelegd.

De VAR staat voor “verklaring arbeidsrelatie”. Deze werd tot nu toe bij opdrachtverstrekking aan zelfstandigen gebruikt om aan de Belastingdienst te kunnen aantonen dat geen sprake was van een (fictief) dienstverband. Dit is belangrijk omdat in dat geval loonheffing en werkgeverspremies verschuldigd zouden zijn. Een opdrachtgever die dat wilde voorkomen, verplichtte zijn opdrachtnemer tot afgifte van een geldige VAR-wuo of -dga. Handhaving van dit systeem bleek in de praktijk voor de Belastingdienst lastig. Bovendien lagen bijna alle risico’s in de praktijk bij de opdrachtnemer. Daarom ontstond de wens voor een nieuw systeem.

Veranderingen per 1 mei 2016

De VAR wordt vervangen door het gebruik van modelovereenkomsten. De Belastingdienst biedt diverse standaardovereenkomsten aan die zien op verschillende soorten opdrachtovereenkomsten. De Belastingdienst belooft daarbij dat geen loonheffing of premies hoeven te worden afgedragen als:

  • de modelovereenkomst op de juiste manier is ingevuld; en
  • de partijen in de praktijk werken volgens die overeenkomsten.

Risico’s

Een belangrijk verschil is dat het vanaf 1 mei a.s. dus niet meer mogelijk is om vooraf een garantie te krijgen over de wijze waarop de Belastingdienst de concrete situatie kwalificeert. Het wordt daarmee voor opdrachtgevers nog belangrijker om goed na te denken over de opstelling van de overeenkomst en te zorgen dat de  feitelijke uitvoering van de opdracht daarmee in overeenstemming is en blijft.

Advies

Zowel in de politiek, de media alsook door juristen en diverse belangenorganisaties is kritiek geuit over de nieuwe regeling. Die kritiek ziet met name op de onduidelijkheid, maar ook op de vraag of het systeem wel geschikt is voor het beoogde doel. De bestaande modelovereenkomsten zijn op dit moment nog heel algemeen en bovendien enkel opgesteld vanuit fiscaal perspectief. Wij raden u aan om niet zomaar uit te gaan van deze modellen, maar ook juridisch advies in te winnen voordat een dergelijke overeenkomst in gebruik wordt genomen.

Zowel op fiscaal vlak als ten aanzien van de arbeidsrechtelijke aspecten kan een onjuist gebruik leiden tot diverse onwenselijke effecten voor opdrachtgevers. Een naheffing van loonheffing en premies kan flink oplopen. Ook kan het mogelijk zijn dat de zelfstandige, ondanks de fiscale overeenkomst, op enig moment een dienstverband claimt. Bovendien biedt de modelovereenkomst in gevallen van schijnzelfstandigheid en fictieve dienstverbanden (bijvoorbeeld met een stagiaire of DGA) lang niet altijd soelaas. Indien u vragen heeft of advies wenst over een concrete situatie, neemt u dan gerust contact met ons op.

Arbeidsrecht advies