De NOW 2.0: nieuwe ronde, nieuwe kansen?! 

2 juli 2020

De NOW 1.0 (inmiddels een bekende afkorting) is een tegemoetkoming aan werkgevers voor loonkosten over de maanden maart/april/mei 2020. Deze regeling is verlengd met vier maanden voor de loonkosten in de maanden juni/juli/augustus en september 2020. Die verlenging wordt ook wel de NOW 2.0 genoemd. In dit artikel staan we stil bij deze nieuwe regeling. Voor een toelichting op de NOW 1.0 en het systeem van de regeling wordt verwezen naar ons eerdere artikel 

In de basis blijft de NOW 2.0 op dezelfde manier werken. Het is vrij simpel om een voorschot aan te vragen, de onderbouwing van de aanvraag komt pas bij de vaststelling van de subsidie aan de orde.  

Wat zijn de voorwaarden voor toepassing van de NOW? 

 1. Er moet sprake zijn van een omzetverlies van minimaal 20% 
 1. U mag uw werknemers niet ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen 
 1. U betaalt het salaris van de werknemers door en wordt daarvoor gecompenseerd tot maximaal 90% (uitgaande van 100% omzetdaling) 

Hierna volgen enkele technische wijzigingen met betrekking tot de rekensom 

 • Het voorschot is gebaseerd op de loonsom in maart 2020 
 • De omzetdaling wordt berekend door 1/3 van de omzet in 2019 te vergelijken met de omzet in een viermaandsperiode, startend op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 
 • De loonsom mag worden verhoogd met 40% in plaats van 30% opslag voor werkgeverslasten 

Let op: als er al NOW 1.0 is aangevraagd, dan bent u niet vrij in het kiezen van de omzetperiode. Die periode moet namelijk aansluiten op de periode die u voor NOW 1.0 hebt aangewezen. Koos u bij NOW 1.0 voor april/mei/juni, dan kunt u voor NOW 2.0 enkel kiezen voor juli/augustus/september/oktober.  

Tijdens de looptijd van de NOW 1.0 zijn al diverse wijzigingen doorgevoerd. De meest in het oog springende wijziging betreft de mogelijkheid om onder omstandigheden af te wijken van het concernbegrip. In de basis wordt de NOW-regeling toegepast per concern. Mocht een concern als geheel niet aan de 20%-norm voldoen, dan kan worden bekeken of een zelfstandige groepsmaatschappij wel aan de voorwaarden voor toepassing van de NOW kan voldoen. In dat geval mag de zelfstandige groepsmaatschappij op basis van eigen cijfers een aanvraag indienen. 

In aanvulling op de algemene regeling, volgen hierna enkele belangrijke opmerkingen: 

 • Hoewel in de media wordt genoemd dat in de NOW 2.0 geen ontslagboete meer is opgenomen, heeft bedrijfseconomisch ontslag mogelijk wel financiële gevolgen. Indien u een ontslagaanvraag indient bij UWV, komt het gehele loon van die werknemer(s) over de subsidieperiode in mindering op uw subsidiebedrag. Voor grote reorganisaties (vanaf 20 werknemers) gelden aanvullende regels.  
 • Indien u als zelfstandige groepsmaatschappij een aanvraag indient, of los daarvan meer dan 125.000 euro subsidie ontvangt, mag u over 2020 geen winstuitkeringen of bonus aan aandeelhouders of bestuur en directie betalen. De vennootschap mag ook geen eigen aandelen inkopen.  
 • In sommige gevallen moet de aanvrager bij het verzoek tot vaststelling van de subsidie (later dit jaar) een accountantsverklaring overleggen. Inmiddels is duidelijk dat dit in een drietal gevallen aan de orde zal komen, namelijk bij een voorschot boven de 100.000,- euro, een subsidie van meer dan 125.000,- euro of indien als zelfstandige groepsmaatschappij wordt aangevraagd. Als er geen accountantsverklaring is vereist zal alsnog een verklaring van een deskundige derde moeten worden verstrekt bij het verzoek tot vaststelling, tenzij het totale subsidiebedrag minder dan 25.000 euro bedraagt. Deze verplichting zal na de zomer nog verder moeten worden ingevuld.  
 • Omdat NOW een subsidie betreft die betaald wordt uit publieke middelen worden gegevens van de aanvragers gepubliceerd op de website van UWV. Dit betreft in ieder geval naam en vestigingsplaats van de aanvrager alsook het voorschot en het definitieve subsidiebedrag. 
 • Als werkgever bent u verplicht om de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of bij ontbreken daarvan de werknemers te informeren over de subsidieverlening.  
 • Hoewel officieel geen onderdeel van de NOW, wordt toch gewezen op de inspanningsverplichting om werknemers – ter voorkoming van werkloosheid – te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen. De overheid ondersteunt dit met het crisispakket ‘Nederland leert door’. Bij de aanvraag van NOW 2.0 dient u te verklaren dat u aan deze inspanningsverplichting zult voldoen.  

Aanvraag indienen 

De voorschotaanvraag voor NOW 2.0 kan vanaf 6 juli 2020 digitaal worden ingediend via de website van UWV, de aanvraagtermijn sluit op 31 augustus 2020. 

Vanaf 7 oktober 2020 (NOW 1.0) en 15 november 2020 (NOW 2.0) kan vervolgens om vaststelling van de subsidie worden verzocht. In de volgende nieuwsbrief zullen we stilstaan bij procedure tot vaststelling van de subsidie.  

Tot slot 

Hoewel de overheid iets meer tijd heeft gehad om de NOW 2.0 goed op papier te krijgen, blijft er sprake van een spoedregeling die is gemaakt om op heel korte termijn iets te regelen. Dat houdt in dat er nog steeds situaties zullen zijn die niet (goed) binnen de kaders van de regeling vallen. Ook blijven onduidelijkheden bestaan. Indien gewenst kijken en denken wij graag met u mee.