Contracteren in de bouw: het verleggen van financiële risico’s door middel van het verhaalsbeding (Hoge Raad 11 december 2015)

19 juni 2019

Een hoofdaannemer zal ter uitvoering van een (grootschalig) bouwproject veelal onderaannemers (moeten) inschakelen. Voor een hoofdaannemer is het vrijwel onmogelijk volledig toezicht te houden op het reilen en zeilen op de bouwlocatie. De hoofdaannemer doet in dat geval verstandig aan om in de overeenkomst met de onderaannemer vrijwaringsbepalingen op te nemen, om zo bepaalde risico’s af te wentelen. Maar is het de hoofdaannemer ook toegestaan om een aan hem opgelegde bestuursrechtelijke boete te verhalen op de onderaannemer?

Onlangs werd deze vraag aan de Hoge Raad voorgelegd.

In die zaak was de hoofdaannemer met de onderaannemer schriftelijk overeengekomen dat indien de hoofdaannemer geconfronteerd zou worden met boetes of andere aansprakelijkstellingen die terug te voeren waren op de onderaannemer, de hoofdaannemer de financiële gevolgen hiervan op de onderaannemer mocht verhalen.

Wat er vervolgens gebeurde, is dat de Arbeidsinspectie een controlebezoek bracht aan de bouwplaats. Naar aanleiding hiervan heeft de Arbeidsinspectie een boeterapport opgesteld, waarin (onder meer) is opgenomen dat de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is overtreden, nu een zestiental vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning aldaar werkzaam was. Aan de opdrachtgever, de hoofdaannemer en de onderaannemer is (ieder afzonderlijk) een hoge bestuursrechtelijke boete opgelegd, omdat alle drie als werkgever in de zin van de Wav worden gekwalificeerd.

Kan de hoofdaannemer nu de bestuurlijke boete verhalen op de onderaannemer op grond van hun onderlinge afspraken in de onderaannemingsovereenkomst of zijn dergelijke afspraken nietig wegens strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden?

De Hoge Raad acht een dergelijk verhaalsbeding toelaatbaar. De Hoge Raad overweegt dat doel en strekking van de Wav zich er niet tegen verzet dat een werkgever/hoofdaannemer de zorg voor de nakoming van de verplichtingen die voorvloeien uit de wet aan een derde/onderaannemer opdraagt. In dat geval valt niet in te zien waarom de werkgever/hoofdaannemer het boetebedrag niet bij wijze van schadevergoeding zou mogen verhalen op de derde/onderaannemer.

Let wel:

  • (i) als de hoofdaannemer zelf een ernstig verwijt gemaakt kan worden in verband met de overtreding van de Wav – bijvoorbeeld indien de hoofdaannemer op de hoogte was van het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning – dan kan dat mogelijk in de weg staan aan een beroep op het verhaalsbeding;
  • (ii) bij herhaalde overtreding van de Wav kan stillegging van werkzaamheden worden bevolen;

Het is en blijft dus raadzaam om als hoofdaannemer zelf toe te zien op de naleving van de wet.

Voor advies en het laten opstellen of nazien van uw contracten kunt u uiteraard contact opnemen met onze Bouw- en Vastgoedadvocaten.

Meer Bouw- & Vastgoed