Computerbestand gekocht bij doorstart faillissement? Gebruik van het bestand door de voormalige bestuurder niet automatisch onrechtmatig, bijkomende omstandigheden zijn vereist (ECLI:NL:RBOVE:2018:2005)

19 juni 2019

Recent is een vonnis van de Rechtbank Overijssel gepubliceerd over de vraag of er sprake was van inbreuk op het databankrecht en/of onrechtmatig gebruik van een computerbestand door de (voormalig) indirect bestuurder/grootaandeelhouder van een failliete onderneming, waarbij het computerbestand door de eisende partij (koper) was gekocht van de curator in het kader van een doorstart van die onderneming.

De Voorzieningenrechter kwam tot het oordeel dat er geen sprake was van inbreuk op het databankrecht, en overwoog daarover als volgt:

4.5. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Om aanspraak te kunnen maken op de bescherming van het databankenrecht geldt als voorwaarde dat wordt aangetoond dat de samensteller van de databank substantieel heeft geïnvesteerd in de verkrijging van de door hem gecreëerde elementen of in de controle of presentatie van die elementen, los van de investeringen die voor het creëren van die elementen zijn aangewend. Het moet derhalve gaan om de investering ten behoeve van het aanleggen van de databank als zodanig en niet om de investering die was gemoeid met het creëren van de gegevens die zijn opgenomen in het computerbestand (vgl. HvJ 9 november 2004, nr. C-203/02, British Horseracing Board/William Hill).

4.6. Rovidam heeft niet inzichtelijk gemaakt welke investeringen zijn gedaan in het computerbestand als zodanig, dus los van wat het in de loop der jaren heeft gekost om de gegevens met betrekking tot klanten en relaties te verwerven die zijn opgenomen in het computerbestand. Dat [gedaagde 2] niet, althans onvoldoende gemotiveerd, heeft betwist dat bij de overname in 2010 een enorm bedrag is betaald voor het computerbestand, maakt nog niet dat er sprake moet zijn geweest van een substantiële investering in de zin van artikel 1.a Databankenwet. Uit niets blijkt dat de koopprijs in 2010 voor het computerbestand niet (mede) is bepaald door de grote hoeveelheid klanten- en relatiegegevens die zijn opgenomen in het computerbestand en dat vooral is betaald voor de investering die was gemoeid met het creëren dan wel verzamelen van die gegevens, terwijl nu juist die investering niet meeweegt bij de beoordeling of er sprake is van een substantiële investering zoals bedoeld in artikel 1.a Databankenwet. Het bovenstaande leidt ertoe dat niet aannemelijk is dat het computerbestand een databank is in de zin van artikel 1.a. Databankenwet. Daardoor kan voor toewijzing van de vorderingen geen grondslag worden gevonden in het databankenrecht.


Vervolgens overwoog de Voorzieningenrechter dat de voormalige bestuurder niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens koper door gebruik te maken van het computerbestand:

4.11. Het hiervoor vastgestelde gebruik biedt echter onvoldoende grond om aan te nemen dat [gedaagde 1] en [gedaagde 2] jegens Rovidam onrechtmatig hebben gehandeld. Daarvoor is onder meer redengevend dat het gebruik maken van in het verleden opgedane kennis, ervaring en contacten niet zonder meer onrechtmatig is, ook niet als deze is opgedaan bij een gefailleerde vennootschap waarvan de activa vervolgens is verkocht door de curator. Dit geldt temeer nu het een excelbestand betreft dat op het moment van de aankoop door Rovidam in 2014 al vier jaar oud was en dat de gegevens van het excelbestand eerst in 2016 zijn opgenomen in de database van [gedaagde 1] en [gedaagde 2] . Dit tijdsverloop maakt dat Rovidam voldoende tijd heeft gehad om haar relaties met klanten en relaties aan te halen en deze aan zich te binden. Gesteld noch gebleken is verder dat anderszins sprake is van bijkomende omstandigheden die het gebruik van het excelbestand door Rovidam onrechtmatig maken.