Bestuurdersaansprakelijkheid van een DGA/bestuurder vanwege misleiding UWV inzake niet afgedragen werkgeverspremies en andere voorbeelden van bestuurdersaansprakelijkheid

19 juni 2019

In principe hoeft een besloten vennootschap (B.V.) of naamloze vennootschap alleen zelf haar verplichtingen ten opzichte van derden na te komen. Toch kan ook de bestuurder van een B.V. aansprakelijk zijn voor het niet nakomen van de verplichtingen van de B.V. Het klassieke voorbeeld daarvan is een bestuurder die namens een B.V. verplichtingen aangaat met een derde, waarvan hij op dat moment al weet dat de B.V. deze niet kan nakomen.

Recent speelde er bij de Hoge Raad een zaak waarbij een bestuurder werd aangesproken omdat hij met het UWV een misleidende afspraak had gemaakt in verband met niet afgedragen werkgeverspremies.[1]Toen het UWV de B.V. aansprak op betaling, werd er medegedeeld dat de B.V. op de rand van het faillissement stond en dat de enige mogelijkheid tot betaling van de werkgeverspremies een vordering van € 2 miljoen was waarover een procedure bij de rechtbank Breda liep. Er werd aangeboden om deze vordering aan het UWV te verpanden. Op het moment dat het UWV met de B.V. een pandakte sloot, was de vordering bij de rechtbank Breda echter al afgewezen. Daardoor viste het UWV achter het net. Het UWV heeft daarna aangevoerd dat de bestuurder persoonlijk aansprakelijk is voor de niet afgedragen pensioenpremies vanwege die misleidende afspraak.

Er zijn legio andere voorbeelden van bestuurders die door derden worden aangesproken. Zo kan een bestuurder die te veel kapitaal uit een B.V. haalt waardoor schuldeisers niet meer betaald kunnen worden, ook aansprakelijk zijn ten opzichte van deze schuldeisers. Ook kan een bestuurder aansprakelijk worden gehouden als alle crediteuren betaald worden, met uitzondering van één crediteur. Er kan dan sprake zijn van selectieve betaling c.q. betalingsonwil.

Verder is het belangrijk om bij het aangaan van grote transacties voldoende deskundig advies en bijstand in te winnen en daarbij geen onverantwoorde risico’s te nemen. Laat een bestuurder dat na, dan ligt ook bestuurdersaansprakelijkheid op de loer.

Voor bestuurders van een uitzendbureau geldt verder nog het volgende. Het niet naleven van een algemeen verbindend verklaarde CAO door het uitzendbureau, bijvoorbeeld doordat het salaris van de uitzendkrachten niet (volledig) betaald wordt, leidt volgens de rechtbank Den Haag per definitie tot het aannemen van een persoonlijk ernstig verwijt en dus tot bestuurdersaansprakelijkheid.[2] Dat betekent dat iedere bestuurder van een B.V. die een algemeen verbindend verklaarde CAO niet nakomt, daarvoor aansprakelijk gehouden kan worden. De bestuurder kan in dat geval zelf aansprakelijk gehouden worden door bijvoorbeeld (ex-)werknemers.

Een bestuurder moet zijn taak behoorlijk en zorgvuldig vervullen. Doet hij dat niet, dan loopt hij het risico om aansprakelijk gesteld te worden en zelf, in privé, de schade te moeten betalen. Bent u of uw onderneming benadeeld door het handelen van een bestuurder van een B.V., of wordt u als bestuurder aansprakelijk gesteld, neemt u dan gerust contact op met een van onze ondernemingsrechtsspecialisten.

Bronnen:

Meer over ondernemersrecht