Bedrijfsovername? Let op pensioenpremies!

19 juni 2019

Bij een bedrijfsovername die kwalificeert als ‘overgang van onderneming’ gaan alle rechten en plichten uit bestaande arbeidsovereenkomsten automatisch over op de overnemer. Dit was al reden om bij bedrijfsovernames alert te zijn op de arbeidscontracten, verworven rechten en anciënniteit die daarmee worden ‘binnengehaald’.

Sinds de recente uitspraak van de Hoge Raad van 14 oktober 2016 in de zogenaamde ‘GOM-zaak’ (ECLI:NL:HR:2016:2375) is zonder meer duidelijk: aan dit lijstje kunnen ook achterstallige pensioenpremies worden toegevoegd.

Wat speelde er? Het betrof een situatie waarin GOM de bedrijfsactiviteiten en werknemers van een ander schoonmaakbedrijf had overgenomen. De werknemers vielen zowel vóór als ná de overgang onder het verplichte bedrijfstakpensioenfonds voor de schoonmaakbranche. Het bedrijfstakpensioenfonds claimde bij GOM onbetaalde premieschulden (€ 1.9 mln.) van de inmiddels gefailleerde voorganger.

De Hoge Raad moest enerzijds de vraag beantwoorden of in dit geval de oude premieschulden mee over waren gegaan, en anderzijds of het bedrijfstakpensioenfonds een eigen recht verkrijgt tot inning van achterstallige pensioenpremies bij de overnemer.

Beide vragen beantwoordt de Hoge Raad bevestigend. Met name dit laatste punt is behoorlijk verstrekkend, omdat het bedrijfstakpensioenfonds daarmee procesrechten krijgt in een geschil waarin het fonds strikt genomen geen partij is.

Voor de overnamepraktijk betekent deze uitspraak dat nog meer alertheid is geboden, met name omdat het niet gemakkelijk is inzicht te krijgen in de juistheid en de volledigheid van pensioenafdrachten van de verkopende partij.

Vanuit onze brede ervaring met overnames en de (arbeidsrechtelijke) gevolgen daarvan adviseren wij u graag hoe u hiermee het beste om kunt gaan.

Meer weten?

Wilt u advies over deze of gerelateerde kwesties, neem dan contact op met een van onze specialisten bedrijfsovername en arbeidsrecht, mr. Ali Arslan, mr. Lot Hirdes, mr. Joanne Wesselo of mr. Hanneke Hamelink.