Artikel 6:107a BW: Schade als gevolg van een zieke werknemer met letselschade

19 juni 2019

Als een werknemer letselschade oploopt, betekent dit voor de werkgever in veel gevallen ook een kostenpost. De werknemer is (tijdelijk) arbeidsongeschikt zodat er geen beroep op hem kan worden gedaan terwijl de loondoorbetalingsverplichting wel voortduurt. Ook de re-integratie van de werknemer kan diverse kosten met zich brengen. Met andere woorden: ook de werkgever lijdt schade.

Op grond van de wet heeft de werkgever in deze gevallen een eigen verhaalsmogelijkheid. Voorwaarde is wel dat sprake is van de volgende drie omstandigheden:

  • arbeidsongeschiktheid van de werknemer;
  • een loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever;
  • aansprakelijkheid van een derde voor de letsel veroorzakende gebeurtenis.


De werkgever kan op grond hiervan kortweg twee kostenposten verhalen:

  • netto loonkosten;
  • redelijke re-integratiekosten.


Ten aanzien van de loonkosten moet de kanttekening worden gemaakt dat het slechts gaat om de nettoloonkosten voor zover een betalingsverplichting bestaat gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid en die niet vergoed worden door een verzekering. Doorbetaalde vakantiegelden, overwerkvergoedingen en winstuitkeringen kunnen hier ook toe behoren. In de meeste gevallen laat deze schadepost zich vrij eenvoudig berekenen.

Dat ligt vaak anders in het geval van de re-integratiekosten. Want welke kosten kunnen in dat kader nu precies voor vergoeding in aanmerking worden gebracht? De algemene maatstaf is: zijn de kosten in redelijkheid gemaakt zijn om aan de (wettelijke) re-integratieverplichting te kunnen voldoen? De aard en omvang van die re-integratieverplichting hangt sterk van de situatie af. Er zal dus in een concrete situatie moet worden bekeken welke re-integratie inspanningen moeten worden verricht. Denk daarbij aan kosten voor inschakeling van een re-integratiebureau, arbodienst, revalidatiekosten, aanpassing van de werkplek en her- of bijscholing. Ook kunnen kosten worden verhaald die gepaard gaan met de administratie van het re-integratietraject. De beoordeling en adviezen van de bedrijfsarts zijn belangrijke graadmeters voor de vraag welke re-integratieverplichtingen er zijn.

Daarnaast dienen de gemaakte kosten ‘redelijk’ te zijn. Deze redelijkheidstoets ziet enkel op de hoogte van de kosten, niet op de vraag of de maatregel an sich redelijk is. Ook dit wordt bekeken aan de hand van de concrete feiten en omstandigheden. Een nota van een erkend re-integratiebureau zal in veel gevallen voor vergoeding in aanmerking komen, een super-de-luxe wellness-behandeling in een tropisch oord in de meeste gevallen niet.

Let op dat u geen vergoeding kunt krijgen voor de kosten die u maakt vanwege vervanging van de arbeidsongeschikte werknemer. Ook de premie voor ziekteverzuimverzekeringen komt niet voor vergoeding in aanmerking. Wel is het na een geslaagde regresvordering in principe mogelijk om een eventuele verhoging van de gedifferentieerde WGA-premie, die ontstaat als de werknemer na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering ontvangt, ongedaan te laten maken.

Wellicht heeft u als werkgever te maken met een werknemer die ten gevolge van letselschade arbeidsongeschikt is. Heeft u vragen over de mogelijkheden tot verhaal van loon- en/of re-integratiekosten? Neemt u in dat geval vrijblijvend contact op met onze letselschadespecialisten.