Arbeidsrecht: rechters houden strikt de hand aan formaliteiten Wet werk en zekerheid (Wwz)

19 juni 2019

Dat er sinds 1 juli 2015 veel veranderd is in het arbeidsrecht, kan niemand ontgaan zijn. Inmiddels is de nieuwe wetgeving enkele maanden oud en heeft de praktijk er kennis mee kunnen maken. Dat betekent ook dat de eerste uitspraken over het nieuwe arbeidsrecht binnendruppelen. Daarbij vallen enkele uitspraken over formaliteiten op. Een korte update op twee fronten:

Bewijs van aanzegging

Een werkgever is verplicht om een werknemer (in geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minimaal zes maanden) uiterlijk één maand voor de einddatum schriftelijk te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wil verlengen. Dit noemen we ‘de aanzegverplichting’. Laat werkgever dit na (of is hij te laat) dan heeft werknemer recht op een vergoeding ter hoogte van (maximaal) één maandsalaris. De werknemer moet binnen twee maanden na de einddatum aanspraak maken op die vergoeding. Discussie over de vraag of (juist) is aangezegd zal vooral bestaan indien de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.

Het is aan de werkgever om te bewijzen dat hij heeft voldaan aan zijn schriftelijke aanzegplicht. Anders gezegd, de werkgever moet kunnen aantonen dat zijn schriftelijke aanzegging de werknemer daadwerkelijk heeft bereikt. Op 5 juni 2015 oordeelde de kantonrechter in Rotterdam dat mondelinge aanzegging niet volstaat, zelfs niet als werknemer die aanzegging erkent. In een uitspraak van 13 november 2015 oordeelde de kantonrechter Groningen dat werkgever dient te bewijzen dat hij werknemer inderdaad tijdens een gesprek een aanzegbrief heeft overhandigd. Daartegenover staat dat kantonrechter Amsterdam op 10 juni 2015 oordeelde dat een aanzegging via WhatsApp mogelijk was, omdat aan de hand van de blauwe vinkjes en de reactie daarop van werknemer kon worden vastgesteld dat de schriftelijke aanzegging de werknemer had bereikt. Gelet op de verregaande (bewijs)plicht voor werkgever, adviseren wij om het niet te laten bij een whatsappje. Het is aan te raden om deze aanzegging aangetekend te verzenden, dan wel de werknemer bij persoonlijke overhandiging voor ontvangst te laten tekenen.

Vervaltermijn vernietiging ontslag

Door invoering van de WWZ is het niet meer mogelijk voor een werknemer om een gegeven ontslag buitengerechtelijk ( dat wil zeggen, buiten een procedure om) te vernietigen.  In geval van een onterechte opzegging (bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet of proeftijdontslag) of ontslag in strijd met een opzegverbod zal een werknemer (indien hij zich niet neerlegt bij het ontslag) een procedure moeten starten bij de kantonrechter. Op grond van de wet moet deze procedure worden gestart binnen twee maanden na de dag dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd, op straffe van verval van dat recht.

Inmiddels is door diverse kantonrechters bevestigd dat deze termijn glashard is. Een werknemer die op 15 juli 2015 op staande voet is ontslagen, dient binnen twee maanden – dat wil zeggen uiterlijk 14 september 2015 – een verzoek tot vernietiging van dat ontslag in te dienen. Zodra de termijn is verlopen, staat het (al dan niet onterecht gegeven) ontslag vast, en kan werknemer hiertegen juridisch niet meer opkomen. Een loonvordering zonder (tijdig) verzoek tot vernietiging van het ontslag gaat dan ook mis, zo blijkt uit de uitspraken van de kantonrechter te Groningen van 2 oktober jl. en te Amsterdam  van 30 september jl. Gelet op het feit dat ontslag een ingrijpende gebeurtenis kan zijn, verdient het aanbeveling om tijdig juridisch advies in te winnen over de verschillende mogelijkheden.

Conclusie

Uit de recente uitspraken kan voorzichtig worden geconcludeerd dat kantonrechters van plan zijn om de nieuwe termijnen en formaliteiten strikt te handhaven. Dat geeft zowel werkgevers als werknemers reden om te zorgen dat zij goed en tijdig op de hoogte zijn van de mogelijke rechten en verplichtingen. De arbeidsrechtadvocaten van Arslan Ter Wee voorzien u graag van advies, zowel in algemene zin als in het geval een concrete vraag of zaak aan de orde is. Neemt u gerust contact met ons op.

Meer arbeidsrecht