Afschaffing pensioen in eigen beheer DGA en de gevolgen bij echtscheiding

19 juni 2019

De Eerste Kamer is op dinsdag 7 maart 2017 akkoord gegaan met het afschaffen van het pensioen in eigen beheer. U als directeur groot aandeelhouder (DGA) moet nu kiezen wat u met het reeds opgebouwde pensioen wilt gaan doen. Hieronder leest u de drie mogelijkheden die er zijn en over de gevolgen hiervan bij een echtscheiding.

Afkopen pensioen in eigen beheer

Wanneer u wilt gaan afkopen, zullen de pensioenaanspraken eerst van de commerciële waarde naar de fiscale waarde moeten worden afgestempeld. Dat betekent dat de pensioenverplichting voor een lagere waarde op de balans komt en dat er daardoor ook minder winst hoeft te worden gereserveerd. U krijgt hierdoor de mogelijkheid om meer dividend uit te keren als de middelen er zijn.

Dit afstempelen mag zonder betaling van loonbelasting, etc. Na afstempelen kunt u uw pensioen afkopen. Dat betekent dat u dit nu ineens uitgekeerd krijgt in plaats van vanaf de pensioendatum een levenslange uitkering. De afkoopsom is als loon belast in Box I. Als u afkoopt in de komende 3 jaar krijgt u echter wel een korting. De BV moet voor afkoop wel de liquide middelen hebben om de loonheffing en de afkoopsom te betalen. Er bestaat ook de mogelijkheid om het nettobedrag van de afkoopsom te gebruiken om de rekening-courant schuld geheel of gedeeltelijk af te lossen. Maar dan moet nog steeds de loonheffing door de BV wel afgedragen.

Pensioen omzetten in Oudedagsverplichting

Als de BV bijvoorbeeld onvoldoende liquide middelen heeft om de afkoop te betalen, is het ook mogelijk om de pensioenvoorziening om te zetten in een oudedagsvoorziening. Ook dan wordt het pensioen eerst afgestempeld naar de fiscale waarde waardoor er meer ruimte voor dividenduitkeringen ontstaat wanneer de middelen er zijn.

Vervolgens worden de pensioenaanspraken omgezet in een Oudedagsverplichting die vanaf de AOW-leeftijd in 20 jaar uitkeert. In deze variant gaat er geen geld de BV uit en hoeft de BV/DGA niet af te rekenen met de fiscus.

Pensioenaanspraken premievrij handhaven

Bij de derde variant worden de pensioenaanspraken premievrij gemaakt en vervolgens gehandhaafd in de BV. De aanspraken worden dan als het ware bevroren. Het pensioen blijft dan in eigen beheer, maar er wordt niet verder opgebouwd. Bij de vraag of er dividend kan worden uitgekeerd zal de DGA in dit geval altijd eerst nog moeten bezien of hij zijn pensioenverplichtingen kan nakomen. De zogenaamde ‘dividendklem’ blijft dus bestaan.

Positie (ex-) partner

De partner van u als DGA heeft recht op partnerpensioen bij uw overlijden, indien dat is toegezegd. Daarnaast heeft uw (ex-) partner bij een echtscheiding recht op de helft van het in de BV tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen.

Indien u uw pensioenrechten afstempelt van de commerciële waarde naar de veel lagere fiscale waarde betekent dit dat er aan partnerpensioen en ouderdomspensioen lagere bedragen worden uitgekeerd. De beslissingen die u als DGA neemt met betrekking tot uw pensioen hebben zo dus ook direct gevolgen voor uw (ex-) partner. Daarom moet uw (ex-) partner toestemming geven als u uw pensioen wilt afkopen of in een oudedagsverplichting wilt omzetten.

Opties voor compensatie (ex-) partner

Als uw pensioenrechten worden afgestempeld naar de fiscale waarde, betekent dit dat de waarde van de aandelen stijgt. Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd krijgt uw    (ex-) partner dan dus meer, omdat de aandelen meer waard zijn. Dat compenseert de lagere waarde van de pensioenen.

Wanneer u echter op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, is het niet altijd zo dat de waarde van de aandelen moet worden verrekend. In dat geval krijgt uw (ex-) partner niks voor de lagere waarde van de pensioenen en zal zij/hij mogelijk daarvoor op een andere manier willen worden gecompenseerd. U zou kunnen denken aan een andere vermogensverdeling, het toekennen van buiten de BV opgebouwd pensioen aan de (ex-) partner of bijvoorbeeld een hogere partneralimentatie. In al deze situaties is het belangrijk dat u zich zowel op het financieel/fiscaal gebied als op juridisch gebied goed laat informeren en dat de afspraken die u maakt goed op papier komen te staan.

Ook indien u nu niet te maken heeft met een echtscheiding is het belangrijk dat u zich goed laat informeren en dat u bij de keuze die u nu maakt over uw pensioen in eigen beheer, met uw huidige partner afspraken maakt over de waardering van de aandelen en de afwikkeling van de pensioenrechten bij een eventuele scheiding.